Servicii   arrow

Servicii juridice / Domenii de activitate:

Cabinetul Individual de Avocat Kiss Oszkár oferă servicii juridice de specialitate persoanelor fizice şi societăţilor comerciale în următoarele domenii de activitate:

DREPT COMERCIAL ŞI SOCIETAR:

 • consultanţă şi asistenţă juridică referitoare la organizarea şi funcţionarea societăţilor şi organizaţiilor;
 • înfiinţarea de societăţi;
 • acordarea de consultanţă juridică în vederea obţinerii avizelor specifice de funcţionare;
 • asistare şi reprezentare în operaţiuni la Oficiul Registrului Comerţului;
 • redactarea şi atestarea contractelor comerciale;
 • redactare de acte constitutive, acte adiţionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaraţii pe propria răspundere, decizii ale asociatului unic, hotărâri ale adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor, precum şi oricea alte acte modificatoare ale actului constitutiv al unei societăţi;
 • asistenţă la negocieri de contracte şi tranzacţii;
 • notificare şi contactare debitori;
 • recuperări de debite prin procedura ordonanţei de plată;
 • asistare și reprezentare în litigii transfrontaliere – recuperări de debite prin procedura somației europene de plată;
 • asistare şi reprezentare în procedurile de executare silită;
 • participarea la Adunarile Generale ale Asociatilor sau Actionarilor pentru asigurarea suportului juridic necesar în luarea deciziilor;
 • stabilire sediu social, modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • înfiinţare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentanţe;
 • cesiune de părţi sociale şi/sau acţiuni;
 • numiri, revocări şi schimbări de administratori;
 • numire, schimbare/modificare cenzori;
 • majorare sau reducere de capital social;
 • reorganizare judiciară, proceduri de faliment.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL: 

 • asistenţă juridică în raporturile clientului cu autorităţile publice locale şi centrale;
 • consultanţă privind oportunitatea, asistenţă, redactare, reprezentare în acţiuni în justiţie împotriva organelor administraţiei publice;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă şi contestaţie), cât şi în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti competente;
 • consultanţă şi asistenţă juridică la încheierea/modificarea/executarea contractelor administrative şi reprezentare în procedurile de încheiere/suspendare/anulare a actelor administrative;
 • consultanţă juridică în materia taxelor şi impozitelor;
 • asistenţă juridică, consultanţă şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în faza de executare silită a creanţelor fiscale;
 • asistenţă juridică şi reprezentare în domeniul sancţiunilor contravenţionale; redactere contestaţii la procesele verbale de contravenţie (amendă).

ASISTENŢĂ ŞI REPREZENTARE ÎN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE SILITĂ:

 • investirea cu formulă executorie a actelor care potrivit legii necesită această procedură;
 • reprezentare, asistare în fața executorului judecătoresc;
 • amânarea, suspendarea, restrângerea, încetarea executării silite;
 • contestaţie la executare.

DREPTUL MUNCII:

 • consultanţă privind raporturile de muncă şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor;
 • consultanţă pentru încheierea contractelor individuale de muncă;
 • redactare, asistenţă şi reprezentare juridică privind executarea, modificarea (delegare, detaşare, etc.), întreruperea sau încetarea contractului individual de muncă, precum şi referitoare la clauzele contractului individual de muncă (de confidenţialitate, de neconcurenţă, de mobilitate, etc.);
 • asistenţă pentru persoane fizice şi juridice în faţa autorităţilor compentente din România privind dreptul muncii;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă, în faţa instanţelor de drept comun;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii privind repararea prejudiciului suferit de angajat, repararea prejudiciului cauzat angajatorului;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii în legatură cu atragerea răspunderii salariatului pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă;
 • asistenţă şi reprezentare în formularea contestaţiilor împotriva deciziei de concediere a salariatului şi împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare.

DREPT CIVIL:

– în materia dreptului de proprietate: acţiuni privind apărarea dreptului de proprietate şi a posesiei

 • acţiuni în revendicare;
 • acţiune în grăniţuire,
 • acţiune negatorie,
 • acţiune confesorie
 • acţiune în prestaţie tabulară
 • acţiuni posesorii;
 • acţiuni privind constatarea dreptului de proprietate (uzucapine);
 • expropriere pentru cauză de utilitate publică

în materie succesorală:

 • apărarea drepturilor moştenitorilor rezervatari;
 • acţiunea în petiţie de ereditate;
 • acţiunea de partaj succesoral;
 • acţiunea în reducţiune succesorală;
 • acţiunea de raport succesoral;
 • acţiunea împotriva măsurilor de conservare a patrimoniului succesoral luate în cursul procedurii succesorale notariale;
 • acţiunea în anulare (vizând certificatul de moştenitor, certificatul de vacanţă succesorală, renunţarea la succesiune, testamentul)
 • acţiunea în contestare;
 • acţiunea de repunere în termenul de acceptare a succesiunii;
 • acţiunea întemeiată pe obligaţia de garanţie a împărţelii moştenirii;
 • acţiunea referitoare la administrarea bunurilor în perioada indiviziunii succesorale;
 • acţiunea pentru predarea legatelor;
 • acţiunea creditorilor (ipotecari sau chirografari) ce formulează pretenţii asupra succesiunii.

în materia contractelor şi a obligaţiilor civile:

 • contract de vânzare-cumpărare;
 • contract de schimb;
 • contract de donaţie;
 • contract de locaţiune (închiriere);
 • contract de împrumut;
 • contract de comodat (folosinţă gratuită);
 • contract de rentă viageră;
 • contract de întreţinere;
 • contract de depozit;
 • contract de mandat
 • tranzacţie
 • contract de antrepriză
 • acţiunea în răspundere civilă contractuală/delictuală

– în materia dreptului familiei:

 • desfacerea căsătoriei (acţiunea de divorţ);
 • anularea căsătoriei;
 • acţiuni de stabilire şi modificare a pensiei alimentare şi a obligaţiilor de întreţinere;
 • păstrarea/renunțarea la numele din timpul căsătoriei;
 • acţiunea de partaj a bunurilor comune (împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia);
 • acţiuni ce vizează exercitarea autorității părintești asupra copiilor minori;
 • acţiuni de stabilire şi modificare a programului de vizitare;
 • rectificarea, modificarea, completarea sau anularea actelor de stare civilă
 • stabilirea şi tăgada paternităţii;
 • modificarea măsurii stabilirii domiciliului copilului minor, înapoierea copilului minor de la persoanele care îl deţin fără drept, încuviinţarea dată copilului să poarte numele tatălui, dreptul părinţilor de a avea legături personale cu minorul;
 • reintegrarea soţului în locuinţa din care a fost izgonit, evacuarea soţului turbulent;
 • decăderea părintelui din drepturile părinteşti, împărţirea provizorie a folosinţei locuinţei comune, restituirea bunurilor proprii.

FORMULAREA PLÂNGERILOR ŞI SUSŢINEREA CAUZELOR ÎN FAŢA CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului).